مزایده شماره96/1

     

                                                 

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد ماشین ذکر شده در جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایدهعمومیبفروش برساند،لذا از کلیه متقاضیان محترمدعوت می شود به منظور دریافت اوراق مزایده ، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه از تاریخ 27/04/96 لغایت 17/05/96 از ساعت 8 صبح الی 11 به آدرس  کیلومتر 10 جاده اهواز بندرامامخمینی، شرکت فولاد اکسین خوزستان ، واحد فروش و بازاریابی مراجعه نمایند .

تلفن تماس :25-32909020(061) داخلی 13

ردیف

شرح کالا

تعداد

1

خودرو وراکروز مشکی 

یک دستگاه                                                                                                                     

                                                                                                         فروش و بازاریابی                         

مزایده شماره96/1

     

                                                 

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد ماشین ذکر شده در جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایدهعمومیبفروش برساند،لذا از کلیه متقاضیان محترمدعوت می شود به منظور دریافت اوراق مزایده ، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه از تاریخ 27/04/96 لغایت 17/05/96 از ساعت 8 صبح الی 11 به آدرس  کیلومتر 10 جاده اهواز بندرامامخمینی، شرکت فولاد اکسین خوزستان ، واحد فروش و بازاریابی مراجعه نمایند .

تلفن تماس :25-32909020(061) داخلی 13

ردیف

شرح کالا

تعداد

1

خودرو وراکروز مشکی 

یک دستگاه                                                                                                                     

                                                                                                         فروش و بازاریابی